ประเทศไทย

ประเทศไทยหรือชื่อทางการเต็มๆ คือ “ราชอาณาจักรไทย” เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประเทศที่เข้าเข้ามาใกล้ติดอยู่ทั้ง 4 ประเทศ คือ พม่า (เมียนมาร์), ลาว, กัมพูชา, และมาเลเซีย ทางตะวันตกของประเทศติดชายแดนกับประเทศพม่า ส่วนทางตะวันออกของประเทศติดชายแดนกับกัมพูชา ทางตะวันเหนือของประเทศติดชายแดนกับลาว และทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศติดชายแดนกับมาเลเซีย

ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์และความเป็นมาที่ยาวนาน ประเทศไทยเคยเป็นอาณาจักรในสมัยโบราณที่เรียกว่า “สยาม” ซึ่งเป็นอาณาจักรกษัตริย์สยามครั้งแรกที่มีการก่อตั้งเมื่อประมาณ พ.ศ. 1238 โดยมีพระราชวงศ์สุโขทัยเป็นราชวงศ์แรก ต่อมาประเทศไทยมีการสลับราชวงศ์และมีการก่อการร้ายจากกำลังในและนอกสยาม จนกระทั่งในปี พ.ศ. 1782 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 1 หรือพระเจ้ากรุงธนบุรี ก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นเมืองหลวงและจัดตั้งราชวังบางกอก (กรุงเทพฯ) เป็นเมืองปกครองที่มีความสำคัญ

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ประเทศไทยประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงทางประเทศครั้งหลังสำคัญ รวมถึงการรักษาอิสรภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจ ประเทศไทยเป็นสมาชิกขององค์การประหารชาติแห่งสหประชาชาติ (สหประชาชาติ) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 (ค.ศ. 1932) และเป็นสมาชิกสหประชาชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2486 (ค.ศ. 1943) ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยระบอบกองทัพบกที่มีพระมหากษัตริย์เป็นผู้นำ โดยในปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นระบอบประชาธิปไตยรัฐสภาในระบอบกษัตริย์