ประกัน

ประกันคือการทางการเงินที่ผู้เอาประกันจ่ายเงินเพื่อรับประโยชน์ความคุ้มครองในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่เสี่ยงต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายทางการเงินตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกัน บริษัทประกันจะรับผิดชอบชดเชยหรือช่วยเหลือในการครองความเสียหายตามความคุ้มครองที่ได้รับการรับประกัน โดยผู้เอาประกันจะต้องชำระเบี้ยประกันเป็นระยะเวลาตามที่กำหนด การประกันสามารถเกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน ชีวิต สุขภาพ การเดินทาง รถยนต์ หรือภัยพิบัติอื่นๆ ซึ่งองค์กรหรือบริษัทประกันจะมีการรับประกันในหลายประเภทตามความต้องการของลูกค้า