ความหมายเด็กอ่อน เด็กทารก

ทารก (อังกฤษ: infant) คือ เด็กแบเบาะ หรือ เด็กเล็ก ๆ ทั่วไปหมายถึงเด็กอายุระหว่าง 1 เดือนขึ้นไป จนถึง 1-2 ปี โดยทารกอายุน้อยกว่า 1 เดือน เรียกว่า ทารกแรกเกิด (อังกฤษ: newborn, neonate) เด็กอายุ 1-2 ปีขึ้นไป อาจเรียกว่า เด็กวัยหัดเดิน (อังกฤษ: toddler) เด็กที่อยู่ในครรภ์ เรียกว่า ทารกในครรภ์ 

เด็กทารกคืออะไร

เด็กทารกคือเด็กที่อายุตั้งแต่เกิดจนถึง 1 ปี เด็กทารกมีลักษณะทางกายภาพและพัฒนาการที่แตกต่างจากเด็กที่มีอายุมากกว่า 1 ปีขึ้นไป. ตั้งแต่เกิด, เด็กทารกมีอวัยวะที่ยังไม่เติบโตและระบบทางร่างกายที่ยังไม่สมบูรณ์ เด็กทารกสามารถดูแลตัวเองไม่ได้และต้องพึ่งพาผู้ใหญ่ในการให้ความช่วยเหลือในด้านการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัย การดูแลเด็กทารกที่ดีรวมถึงการให้การสัมผัสทางกายภาพที่เพียงพอ การให้นมหรืออาหารที่เหมาะสมตามวัยและการพัฒนา การดูแลผิวหนังและการรักษาความสะอาด การตรวจสอบการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ปกติ การเฝ้าระวังสัญญาณของโรคหรือภาวะที่เสี่ยงต่อสุขภาพ เป็นต้น